OZNAM

 

 

 

 

 

D O V O L E N K A 

 

 

 

    13. 11. 2020   -   P I A T O K    
 

 

 

Zastupovanie : MUDr. Ivan Mrázik - gynekologická ambulancia, Tomášikova 1027/53,Revúca                                     

 

 

 

Za pochopenie ďakujem MUDr. Sedláková.
 

 

 

 

 

 

O b j e d n á v a n i e   n a   p r e v e n t í v n e    p r e h l i a d k y   t e l e f o n i c k y  a j 

 

f o r m o u   S M S    a 

 

 

 t e l e f o n i c k é   k o n z u l t á c i e   s a   p o d á v a j ú  

 

 

v PONDELOK, UTOROK a STREDU  v  Č A S E od  13.00  do  15.00 

 

 

n a   t e l e f ó n n o m   č í s l e   0 9 1 7  6 8 9  7 4 5  .

 

 

 

  

 

PROSÍME akúkoľvek zmenu týkajúcu sa zdravotného poistenia H L Á S I Ť !!!

 

 

 

 

Od 1.5.2014 zrušené telefónne číslo pevnej linky, v platnosti zostáva číslo 0917 689 745