OZNAM

 

 

 

D O V O L E N K A 

 

 

17. 04. 2020    ( piatok )  a  24. 04. 2020    ( piatok )
 

 

 

Zastupovanie :   17. 04. 2020 - NsP, n. o. Revúca - gyn. - pôr. odd.  a 

 

                        24. 04. 2020 -  NsP, n. o. Revúca - gyn. - pôr. odd. 
 

 

 

 

 

Vážené pacientky 

 


od 17.03.2020 obmedzujeme kontroly a vyšetrenia s fyzickou prítomnosťou.

 

 

Preventívne prehliadky a plánované kontroly rušíme a presúvame na neurčito.

 

 

Budeme sa riadiť aktuálnym doporučeniami MZ SR.

 

 


Budeme vyšetrovať pacientky s akútnymi ťažkosťami / bolesťami, krvácaním/ a


 

tehotné pacientky s ťažkosťami.

 


Tento režim bude trvať do odvolania.

 

 

Za pochopenie ďakujem MUDr. Sedláková.
 

 

 

 

O b j e d n á v a n i e   n a   p r e v e n t í v n e    p r e h l i a d k y   a 

 

 

 t e l e f o n i c k é   k o n z u l t á c i e   s a   p o d á v a j ú  

 

 

v PONDELOK, UTOROK a STREDU  v  Č A S E od  13.00  do  15.00 

 

 

n a   t e l e f ó n n o m   č í s l e   0 9 1 7  6 8 9  7 4 5 .

 

 

 

  

 

PROSÍME akúkoľvek zmenu týkajúcu sa zdravotného poistenia H L Á S I Ť !!!

 

 

 

 

Od 1.5.2014 zrušené telefónne číslo pevnej linky, v platnosti zostáva číslo 0917 689 745